Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi

“Developing Entrepreneurship and Self-employment Skills of Immigrants”

Program Erasmus+

Proje No: 2020-1-DE02-KA204-007423

Eylem Türü KA204 – Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2020-2022

Proje Ortakları: Almanya, Hollanda, Türkiye, Litvanya, İsveç ve Yunanistan

Proje Kapsamı :

 

Ülkemizden derneğimizin ortak olduğu  "Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerini Geliştirme" adlı Erasmus + Stratejik ortaklık projesi desteklenmeye hak kazandı ve  uygulanmaya başlandı. İki yıl sürecek projenin farklı ülkelerden beş ortağı bulunuyor.

 

Göçmenler için doğrudan yeni işletmeler oluşturarak ve onların ekonomiye katılmalarının sağlanması sınırlı ilgi gören bir husustur. Girişimcilik becerilerini geliştirmek için, büyümeyi ve iş yaratmayı destekleyecek yeni biçimler ve yollar yaratmak, geliştirmek ve teşvik etmek çok önemlidir.

 

Projemiz hem göçmenlerin girişimcilik eğitimi almalarını teşvik etmeyi, hem de girişimciliği önemli bir entegrasyon ve sosyal içerme aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Göçmenler, bugün toplumdan dışlanma sorunuyla karşı karşıya. 

Göçmenlere başarılı gerçek yaşam deneyimlerine dayalı olarak, girişimcilik ve beceri ve yetkinlikler kazandırmak vemümkün olan en iyi eğitim araçlarını oluşturmak için bu ortaklık kurmuştur.

 

Stratejik ortaklığımız, BİT tabanlı öğretim ve eğitimi destekleyen; Açık Eğitim Kaynakları (OER) aracılığıylakolay erişimi ve öğrenmeyi teşvik eden bir yapıdadır.

 Projemiz yetişkin eğitimi alanında, yenilikçi erişim yolları da dahil olmak üzere, bireysel yetişkin öğrencilere yönelik yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarını iyileştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır.

 

Tüm bunlar, göçmenler için önemli bir entegrasyon aracı olarak girişimcilik deneyimi yolculuğunun bir özüdür. Proje fikri, girişimcilik eğitimi ve öğretimi ile ilgili projelerdeki ortaklığın daha önceki bir işbirliğinin sonucudur.

 

 

Projemizin temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Göçmenler için girişimcilik ve serbest meslek odaklı daha verimli ve yenilikçi eğitim geliştirmek ve oluşturmak.

• Göçmenler arasında sosyal entegrasyon ve kapsayıcılık için yeni bir araç olarak girişimciliği dönüştürmek ve entegre etmek;

• Daha az fırsat ihtiyacı olan göçmenlere göre sosyal içerme yöntemlerini pratik ve yenilikçi metodoloji ile bütünleştirmek ve tamamlamak;

• Göçmenlerin serbest mesleğe erişimlerini yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK