Aydın Kültürel Gelişim Derneği

(Aydın Cultural Development Association)

 

     Aydın Kültürel Gelişim Derneği (Aydın Cultural Development Association), 2014 yılında Aydın'da bir gurup gönüllü öğretmen tarafından kuruldu. insanların kişisel, mesleki ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan yerel, bağımsız, kar amacı gütmeyen, apolitik bir sivil toplum kuruluşudur.

     Derneğimizin faaliyet alanları,amaçlarımızla paralel olarak kültürel öğrenmeyi ve kültürel çeşitliliği teşvik eden sosyal kültürel aktiviteler geliştirmeye yöneliktir. Aydın Kültürel Gelişim Derneği,yetişkin eğitimi,gençlik ve yaygın eğitime odaklanmaktadır.Eğitim ve sosyal alanlardaki yenilikçi yaklaşımlarla eğitim ve kültürün kalitesini ve insanların girişimciliğini artırmayı hedefleyen aktivitelere öncelik verilmektedir.Gençlerin ve yetişkinlerin toplumsal hayata katılımını,özellikle dezavantajlı grupların dahil edilmesini amaçlayan derneğimiz,bu doğrultuda sosyal sorumluluk projeleri,AB projeleri,seminer,eğitim ve kültürel gezi gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.

     Ayrıca derneğimiz,Sosyal ve ekonomik dışlanmayı engellemek amacıyla dezavantajlı gruplar ve düşük vasıflı genç ve yetişkinler için istihdam edilebilirlik ve girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik bir politika izlemektedir.Hem ulusal hem de uluslararası platformda geniş bir ağa sahip olan derneğimiz,bir çok kurum ve sivil toplum örgütüyle işbirliği içiinde çalışarak,yenilikçi fikirler geliştirmekte,ilimizin kültür,eğitim, girişimcilk ve istihdam alanlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Teknoloji ve sosyal medyayı da etkili kullanarak,ilimizde ki genç ve yetişkinlerin faaliyet alanlarımız ve çalışmalarımızdan haberdar olmasını sağlayarak,yaptığımız aktivitelerin görünür ve sürdürülebilir olmasını hedeflemekteyiz.Dernek üyelerimiz arasında,eğitim,kamu,özel sektör,üniversite gibi alanlardan gönüllülerimizin olması,geniş bir yelpazede ,farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştirebilmemize, projelerimizde entellektüel çıktılara ulaşabilmemize imkan vermektedir.

 

     Derneğimiz toplumda çağdaş ve yenilikçi eğitme önayak olmayı; sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı; mesleki eğitime, yetişkin eğitimine, aktif vatandaşlığa katkıda bulunmayı; tüm insanların spor ve izcilik gibi sosyal faaliyetlerine katılmasını sağlamayı; yerel ve uluslararası projeler düzenlemeyi; gençler ve göçmenler arasında girişimcilik ve sosyal girişimciliği  teşvik etmektedir. Çalışma konuları olarak yenilikçi öğretim, dijitalleşme, girişimcilik ve sosyal entegrasyona odaklanıyoruz.

          Aydın Kültürel Gelişim Derneği; mesleki ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde uzmanlaşmıştır ve öğretmenler, müdürler, müfettişler, işgücü piyasasındaki kişiler, MÖE uzmanları için eğitim kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Avrupa projeleri, ulusötesi ortaklıkları teşvik etmek için eğitim sistemine dahil olan okullar, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışımaktayız; ve ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmaktayız.

Misyonumuz:

-Yerel topluma fayda sağlayabilecek yenilikçi eğitim, girişimcilik vb. her türlü faaliyette, bireyleri ve girişimleri desteklemek;

- Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve fiziksel ve entelektüel kapasitelerini geliştirmek;

-Olumlu düşünmeyi ve tutumu teşvik eden faaliyetler düzenlemek;

-Kendilerine, başkalarına ve çevreye karşı sorumlulu olmalarını teşvik etmek;

-Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ile ilgili beceriler edinmede zorluklarla karşılaşan hedef grup disleksik gençlerin sosyo-eğitimsel ve kişisel gelişimini teşvik etmek için STEM kapasitesinin genç çalışanlara aktarılması.

     Derneğimiz, göçmen işçi ve mültecilere ev sahipliği yapan sektörlerde saha araştırmaları yapmaktadır.  İş gücü piyasalarıyla ilgili beceriler, göçmen vaka çalışanları, mesleki gelişim için eğitim materyalleri geliştirmektedir. 

     Derneğimiz işgücü piyasasında insan gücünün önemi, ihtiyaçlarını araştırır ve istihdam edilebilirliği artırmak için işçiler ve göçmen işçiler için eğitim modülleri geliştirir. Göç alanında deneyimli uzmanlar, akademisyenler ve kamu görevlilerinden oluşan aktif bir proje ekibimiz vardır. Ekip, göç konusunda ortak eğitim ve araştırma projeleri uygulamak ve gerçekleştirmek için üniversiteler, belediyeler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Uluslararası Göç Örgütü ve AB Parlamentosu raporları ile yararlanarak göçmen işçilerin sosyal içermesini kolaylaştırır ve Avrupa iş piyasasına girme şanslarını artırır.

     Yerel topluma fayda sağlayabilecek her türlü faaliyette gençlerin ve çocukların girişimlerinin desteklenmesi eğitim, spor, kültür ve gençlik politikaları ve Avrupa vatandaşlığı alanında faaliyetler ve bilgilendirme toplantıları yapar.

     Organizasyonumuz kültürlerarası öğrenmeye ve aktif vatandaşlığa odaklanmıştır. Topluluğun kültürel gelişimini desteklemek için faaliyetler düzenler.

      Amacımız, yeni nesillere odaklayarak sosyal ve kültürel gelişimi desteklemektir. Bizler, AB fırsatlarını teşvik ederek ve esas olarak yaygın eğitim yöntemlerine ve dijital araçlara dayalı faaliyetleri gerçekleştirerek çapraz yetkinliklerini geliştirmektir.

     Yetişkinlere ve Mesleki Eğitim Eğitmenlerin eğitimine geniş bir perspektifle derinlemesine odaklanıyoruz ve ayrıca gençlik çalışmalarında çalışıyoruz. İşsizlik ve kariyer koçluğu gibi konulara da odaklanıyoruz. Genç ve genç yetişkinlerin becerilerini ve tercihlerini istihdama dönüştürmeleri için güçlendirmek, girişim kurmaları için güçlendirmek, istihdam fırsatları konusunda farkındalık yaratmak için ulusal ve uluslararası projeler yürütüyoruz.

 

     İstihdam konusunda farkındalık yaratırken, çevreye verilen zararı azaltarak, uygun ve insana yakışır yeşil işler yaratarak çevre dostu yeşil istihdama dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyerek yeşil ekonomiye ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye önem veriyoruz. Yeterli bir gelir ve sosyal güvenlik sağlamak için yeşil ekonomi ve yeşil işler üzerine eğitimler düzenliyoruz ve iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılıyor ve işçi haklarına saygı duyuyoruz. Yeşil işler, istihdam üzerinde çeşitli olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir. Özellikle dezavantajlı grupların serbest meslek olanaklarını artırmaları için eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştiriyoruz.

     Bunun yanı sıra, gençlik ve gençlik çalışanları ile çalışırken, dijital gençlik çalışmasına odaklanıyoruz ve gençleri dijital gençlik çalışmasının tüm aşamalarına - tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme - dahil ediyoruz (örneğin, akran faaliyetleri, gençlere sorumlu roller vermek insanlar, gönüllülük) ve dijital gençlik çalışmasının bu aşamalarına katılımın önündeki engelleri ve bunların nasıl üstesinden gelineceğini tanımak.

Derneğimizin faaliyet alanları; 

-İlimizin,ve ülkemizin kültürel özelliklerini tanımak,tanıtmak yaygınlaştırmak

-Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için yenilikçi faaliyetler tasarlamak

-Kültürel çeşitlilik ve kültürel öğrenme odaklı faaliyetler düzenlemek

-Farklı kültürden genç,yetişkin ve dezavantajlı grupları biraraya getirecek trekking, basketbol, oryantiring gibi spor faaliyetleri düzenlemek

-Girişimcilik ve istihdama yönelik danışmanlık amacıyla çalışma grupları düzenlemek

-Gençlerin dahil edilmesi ve sosyal hayata katılımlarına yönelik,gençlik değişimleri ve ortaklık projelerinde çalışmak

-Gençlerin ve yetişkinlerin AB,çok kültürlülük ve toplumsal hayata katılımını destekleyecek hareketlilik faaliyetleri düzenlemek

 

Aydın Cultural Development Association

(Aydın Kültürel Gelişim Derneği)

 

 

Aydın Kültürel Gelişim Derneği (Aydın Cultural Development Association)  is a local, nongovernmental, independent, non-profit and apolitical organization, with the main purpose of contributing for the personal, professional and cultural development  of people.

Our association promotes to solve educational, social and economic problems of community, to contribute vocational education, adult education, active citizenship, enable all the people to participate in sport and scouting activities, organize local and international projects.

We deeply focus on innovative teaching, digitalization, entrepreneurship and social integration as working topics.

Aydın Kültürel Gelişim Derneği; is specialising in a wide range of activities including vocational and professional training and  we organize training courses for teachers, headmasters, inspectors, people on labour market, VET specialists. We also  work with schools, universities, institutions involved in the educational system for promoting trans-national partnerships throughout the European projects; and cooperate at national and international level

Our mission is about:

-Supporting individuals and initiatives in any kind of activities such as innovative education that can bring benefits for the local community

-Improving quality of life and enhance their physical and intellectual capacities

-Promoting thinking and positive attitude, optimistic.

-Promoting care for themselves, to others, to the environment

-Transferring capacity on STEM to youth workers in order to foster the socio-educational and personal development of a target group of dyslexic youngsters facing difficulties in acquiring abilities related to Science, Technology, Engineering, and Mathematics.

 

Our association conducts field researches in sectors hosting migrant workers and refugees, making analysis of job related skills, and develops educational materials for professional development of immigrant case workers. Based on manpower deficit studies in labor market. Our organisation searches for needs and develops training modules for migrant workers to improve their employability. We have an active project team which is formed by experts, academics and public officers who are experienced in migration field. Team cooperates with universities, municipalities, public and civil society organizations to apply and realize joint training and research projects on migration. Feeding by International Organization of Migration and EU Parliament reports facilitates social inclusion of migrant workers and increases their chances to enter European labour market. 

Supporting youth and children’s initiatives in any kind of activities that can bring benefits for the local community Undertaking activities and  information sessions in the field of education,  sports, cultural and youth policies and European  citizenship.

Our organization is focused at intercultural learning and active citizenship. We manages a lot of activities to promote the cultural development of community.

Our goal is to support the social and cultural development focusing our efforts on new generations. We people to develop their cross-competences by promoting EC opportunities and realizing activities mainly based on non-formal learning and digital tools. We educate individuals to a peaceful and intercultural cohabitation based on transnational co-working with people coming from different cultures, countries and social conditions.

We deeply focus on the adult, and VET education in a large perspective and also working in youth work. We also focus on the topics such as unemployment and career coaching. We implement national and international projects to empower young and young adults in transform their skills and preferences into employment, empower them to set up enterprises, raise awareness about employment opportunities.

 

While we are raising awareness to employment and we give importance to green economy and  a sustainable economic growth by reducing environmental damage and aiming economic development based on eco-friendly green employment by creating proper and decent green jobs. We organize trainings on green economy and green jobs to provide an adequate income and social security satisfy occupational health and safety requirements and respect workers' rights. Green jobs have various positive or negative effects on employment. We implement training and workshops especially for disadvantaged groups to increase their self employment opportunities.

Beside this, while we are working with youth and youth workers we focus on the digital youth work and involve young people in all stages - design, development, implementation and evaluation - of digital youth work (for example peer activities, giving responsible roles to young people, volunteering), and to recognize the barriers to participation in these stages of digital youth work and how to overcome them. We encourage them to design individual and collaborative activities using digital media and technology  and to be aware of digital devices and applications available and to be able to choose them for youth work. We also took part in projects which supports and develop the digital literacy and media

Our activities are ;

-Trainings and workshops in adult and VET educations

-Projects and mobilities on these topics: Foreign Language, Project Cycle Management, Digital  Learning, STEM, Robotics and coding, Active Citizenship, Tolerance to İmmigrants, Drama, Model Aircraft, Career Coaching, Photography, entrepreneurship

-Sport activities; trekking, basketball, volleyball, orienteering

The staff of our organization are all of them youth workers, trainers, experts in development of international cooperation and mobility projects. They have experiences in LLP programmes, Youth in action, Centralized actions, IPA Projects, Erasmus plus programmes.

They are specialized in national and international funding programmes. The staff have also expertise in teaching foreign languages and technical education. They have good skills on non formal education and working with young people and adults with different difficulties and fewer opportunities.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK