Paths of Inclusion to Youth Employability

Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları "Paths of Inclusion to Youth Employability" adlı proje hareketliliği

15-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkada/Yunanistan'da gerçekleştirilen Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları "Paths of Inclusion to Youth Employability" adlı 2019-3-EL02-KA105-005354 nolu projeye,toplamda 7 farklı ülkeden yaklaşık 35 kişi katıldı. Projede derneğimizi yedi genç gönüllümüz temsil etti.

Milyonlarca insanın işsizlikten muzdarip olduğu ve diğer taraftan birçok sektörde milyonlarca açık işin bulunduğu bir Avrupa'da, gençlerimizi iş arama, kendileri için en uygun olana başvurma ve piyasaya başarılı bir şekilde girme becerisiyle donatmak çok önemlidir. Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları projesiAvrupa genelinde istihdam edilebilirliği artırmayı ve gençlerin piyasaya daha kolay girmelerine yardımcı olmayı planlıyor. 

Projenin Genel olarak hedefleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 • Katılımcıların kariyer rehberliği, danışmanlık, oryantasyon ve koçluk konusundaki yetkinliklerini pratik araçlarla geliştirmek.
 • Avrupa iş fırsatları için platformları, portalları, stratejileri ve web sitelerini ve gençlerin aktif iş aramalarını geliştirmek için bunları kullanma yollarını keşfetmek ve haritalamak.
 • Avrupa'da gençlerin istihdam edilebilirliği ile ilgili en iyi uygulamaları, zorlukları, fikirleri, engelleri ve politikaları teşvik etmek için Avrupa Birliği arasında gençlik çalışanları ve liderlerinden oluşan bir ağ geliştirmek.
 • Özgeçmiş oluşturma ve iş görüşmeleri için etkili ve yaratıcı modelleri paylaşmak ve oluşturmak.
 • Erasmus + ve Yaygın Eğitimin rolünü, sadece Avrupa Birliği'ndeki gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü piyasası farkındalığını artıracak araçlar olarak güçlendirmek.

 

Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme "CREDI"

Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme “Improving Creativity & Digital Skills”

 

Almanya Ulusal Ajansı Tarafından desteklenen; derneğimizin ortağı olduğu; Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme “Improving Creativity & Digital Skills”, kısa adı “CREDI” olan proje 6 farklı ülkeden, altı farklı organizasyon tarafından uygulanacaktır.

 

CREDI projesi yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha az pratik bilgiye sahip yetişkinlerin yaratıcı dijital becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Yaratıcı teknolojilerin ne olduğunu, hangi rollerin gerektirdiğini ve gelecekteki iş piyasası için önemini belirlemek;
 • Yetişkinlere, bilgi toplumuna tam katılımlarına katkıda bulunacak beceri ve yetenekleri edinme ve geliştirme fırsatı vermek;
 • Yetişkinlerin dijital becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesini sağlayan bir Çevrimiçi öz değerlendirme aracı geliştirmektir.
 •  

Proje Hakkında:

 

Createch ,altında yatan teknolojiye ve Createch yeniliklerinin farklı sektörlere uygulanabilirliğine dayalı olarak, ekonomik büyümeye ve iş yaratmaya katkıda bulunmak için büyük bir potansiyele sahiptir. İşin geleceğine ilişkin çalışmalarda ortak bir bulgu, işverenlerin giderek daha fazla dijital beceriler ve yaratıcı beceriler talep edecek olmasıdır. Birçok araştırma, beceri kombinasyonlarının – teknolojik, sanatsal, organizasyonel ve yönetimsel – yaratıcı çalışma için önemli olduğunu göstermektedir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun işlerin geleceğine ilişkin bir raporu, yaratıcılığın yanı sıra karmaşık problem çözme ve eleştirel düşünmeyi 2020'de en önemli üç beceriden biri olarak görüyor ve yaratıcı işlerin %87'sinin ``otomasyon riski düşük veya hiç yok `` olduğu tahmin ediliyor.

2011-2018 yılları arasında yayınlanan 35 milyon iş ilanına bakıldığında, “yaratıcı teknoloji” becerisinden en çok bahseden meslekler: grafik tasarımcılar; fotoğrafçılar, görsel-işitsel ve yayın ekipmanı operatörleri; sanatçılar; yapımcılar ve yönetmenler; ve ürün, giyim ve ilgili tasarımcılardır.

Geleceğe yönelik iş araştırmalarının hem yaratıcı hem de dijital becerilere atfettiği önem göz önüne alındığında, ``yaratıcı teknoloji`` becerilerinin gelecekte öneminin artması beklenmektedir.

COVID-19 pandemi krizi ile birlikte, yaratıcı ve dijital çözümlere de aniden ihtiyaç duyulmuştur ve buna dayalı olarak pek çok Avrupalı dijital teknolojileri kullanım gerektiren koşullarda bulunmuştur.
COVID-19 pandemisi dijital teknolojiye erişim ve kullanımına dayanan bu zorlu zamanlarda yetişkinler üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır.

 

Kültür Hareket Halinde 'Culture In Move'

“Culture in Move” Kültür Hareket Halinde

Aydın Kültürel Gelişim Derneğinin ortağı olduğu, İspanya Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA227  “Partnerships for Creativity” Yaratıcılık için Ortaklıklar programı kapsamında “Asociación Creativa” derneği tarafından yürütülen “Culture in Move” Kültür Hareket Halinde adlı projemizle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

İşsiz ve dezavantajlı yetişkin gençlere gerekli sosyal ve profesyonel koçluk desteği sağlanması halinde işsizlik sorununun azalabileceğini düşünen ve genel olarak genç işsizliği ve sosyal dezavantajlığı konu alan Kültür Hareket Halinde projemiz iki yıl sürecektir. 

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan sosyal olarak dışlanan insanlara nasıl yardım edilebileceği, bu insanlara özgüven kazandırılmasının yollarını aryan proje tüm zorlukların doğrudan birbirine bağlı olduğuna inanır. 

Kültür Hareket Halinde projesi daha az fırsata sahip genç yetişkinlere ve dışlanma riski altındaki diğer gruplara başarılı bir şekilde yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ortaklar arasında bu alanda yapılan güzel çalışmaları, uygulamaları inceleyerek bilgi paylaşımı yapmayı hedefler.

Proje sonunda,

Proje ortak ülkelerinde kullanılan eğitim yöntem ve faaliyetlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi;

Ortak değerleri yansıtan ve ortak ülkelerdeki en iyi uygulamaları içeren tamamen ücretsiz bir kılavuzun yayınlanması; 

hedeflenmektedir.

Dezavantajı yetişkin gençlerin topluma entegrasyonunu sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmasını desteleyen Culture in move projesi beş ortaktan oluşmaktadır:

Proje yürütücüsü:

 • "Creative Association" İspanya

Proje Ortakları:

 • “Improvement Association and Welfare of Sinks” Portekiz
 • ‘Erhangja Assocıatıon Egyesulet’ Romanya
 • Asociacija "Aktyvus jaunimas" Litvanya
 • Aydın Kültürel Gelişim Derneği Türkiye

 

 

Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmes

 

Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi

“Developing Entrepreneurship and Self-employment Skills of Immigrants”

Program Erasmus+

Proje No: 2020-1-DE02-KA204-007423

Eylem Türü KA204 – Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2020-2022

Proje Ortakları: Almanya, Hollanda, Türkiye, Litvanya, İsveç ve Yunanistan

Proje Kapsamı :

 

Ülkemizden derneğimizin ortak olduğu  "Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerini Geliştirme" adlı Erasmus + Stratejik ortaklık projesi desteklenmeye hak kazandı ve  uygulanmaya başlandı. İki yıl sürecek projenin farklı ülkelerden beş ortağı bulunuyor.

 

Göçmenler için doğrudan yeni işletmeler oluşturarak ve onların ekonomiye katılmalarının sağlanması sınırlı ilgi gören bir husustur. Girişimcilik becerilerini geliştirmek için, büyümeyi ve iş yaratmayı destekleyecek yeni biçimler ve yollar yaratmak, geliştirmek ve teşvik etmek çok önemlidir.

 

Projemiz hem göçmenlerin girişimcilik eğitimi almalarını teşvik etmeyi, hem de girişimciliği önemli bir entegrasyon ve sosyal içerme aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Göçmenler, bugün toplumdan dışlanma sorunuyla karşı karşıya. 

Göçmenlere başarılı gerçek yaşam deneyimlerine dayalı olarak, girişimcilik ve beceri ve yetkinlikler kazandırmak vemümkün olan en iyi eğitim araçlarını oluşturmak için bu ortaklık kurmuştur.

 

Stratejik ortaklığımız, BİT tabanlı öğretim ve eğitimi destekleyen; Açık Eğitim Kaynakları (OER) aracılığıylakolay erişimi ve öğrenmeyi teşvik eden bir yapıdadır.

 Projemiz yetişkin eğitimi alanında, yenilikçi erişim yolları da dahil olmak üzere, bireysel yetişkin öğrencilere yönelik yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarını iyileştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır.

 

Tüm bunlar, göçmenler için önemli bir entegrasyon aracı olarak girişimcilik deneyimi yolculuğunun bir özüdür. Proje fikri, girişimcilik eğitimi ve öğretimi ile ilgili projelerdeki ortaklığın daha önceki bir işbirliğinin sonucudur.

 

 

Projemizin temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Göçmenler için girişimcilik ve serbest meslek odaklı daha verimli ve yenilikçi eğitim geliştirmek ve oluşturmak.

• Göçmenler arasında sosyal entegrasyon ve kapsayıcılık için yeni bir araç olarak girişimciliği dönüştürmek ve entegre etmek;

• Daha az fırsat ihtiyacı olan göçmenlere göre sosyal içerme yöntemlerini pratik ve yenilikçi metodoloji ile bütünleştirmek ve tamamlamak;

• Göçmenlerin serbest mesleğe erişimlerini yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak.

 

"ACT POSITIVE" Pozitif Hareket

                                                                                                                                      

"ACT POSİTİVE" Pozitif Hareket

2020-1-FR01-KA202-0800080

Program Erasmus+

Eylem Türü KA202 – Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2020-2022

Projenin başlığı:

POZİTİF HAREKET ‘ACT POSİTİVE’ - Pozitif psikoloji teorisine dayanan, esnekliği artırmak ve Avrupalı 2. nesil göçmenlerin güçlü yönlerinden yararlanmak için yenilikçi bir yaklaşım.

Proje Ortakları:

D'ANTILLES ET D'AILLEURS (Fransa, Koordinatör),

Innovation Hive (Yunanistan)

BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (Türkiye)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kıbrıs)

LT Synergy (Kıbrıs)

Aydın Kültürel Gelişim Derneği (Türkiye)

TIA FORMAZIONE (İtalya)

ELAN INTERCULTUREL (Fransa) 

 

Proje Kapsamı

 

Avrupa göç politikası, Avrupa gündeminin önemli bir önceliği olmaya devam etmektedir, sürekli olarak geliştirilmesine ve ilgili politikaların uygulanmasına ve önlemlerin alınmasına gerek duyulmaktadır.

 

İlgili araştırma ve incelemelere göre, başarılı bir göçmen entegrasyonuna için en önemli faktörler sosyal içerme, aktif vatandaşlık, eğitim ve göçmenleri istihdama dahil etmekdir.

 

İstihdama dahil olma konusuna odaklanan EUROSTAT yayını "Göçmen entegrasyonu, 2017 baskısında" kiveriler göre yüksek eğitim düzeyine ve yerli vatandaşlarından daha nitelikli iş gücüne sahip olmalarına rağmen göçmenlerin daha yüksek işsizlik oranına sahip oluklarıdır.

 

Aynı yayına göre, bu duruma dil ve iletişim zorlukları, yabancı kimlik bilgilerinin tanınmaması, tecrübe ve sosyal ve dini gerekçelerle ayrımcılık gibi göçe özgü iş engellerinin de bu duruma sebep olabileceğinibildirilmektedir. Bu nedenle, 2. nesil göçmenlerin destekleme ihtiyacı vardır. Onların bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve istihdam için yollarının açılması şarttır.

 

Bu doğrultuda Pozitif Hareket ‘ACT POZİTİF’ projemiz pozitif psikolojinin önemini kabul ederek, işsiz 2. nesil göçmenleri yalnızca potansiyel olarak stresli durumlara uyum sağlamalarıve onları güçlendirmek için değil aynı zamanda yeni ve yenilikçi bir eğitim kursu yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Olayları başarılı bir şekilde özümsemek ve aynı zamanda bu potansiyel stres faktörlerini, temel Pozitif Psikolojinin tanımlanmasına ve kullanılmasına dayanan pozitif büyüme fırsatı olarak kullanmak projemizin amaçları arasındadır.

 

Voccess Online

Voccess Online

2018-2-ES02-KA205-011531

Program Erasmus+

Eylem Türü KA205 - Gençlik için Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2019-2021

Proje Ortakları:

- BACKSLASH İspanya  (Proje Koordinatörü)
- Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
- Edu Compass Foundation Bulgaria
- NEW HORIZONS Italy
- ASSOCIATION OF CITIZENS CEFE MACEDONIA SKOPJE Macedonia


 

VOCCESS ONLINE PROJESİ

(Projemizin Web Sayfası)        http://course.voccess.eu/tr/about-the-course/ 

(Applikasyonu İndirmek İçin)   https://bit.ly/35tq7Zu 

 

En uygun ve başarılı kariyeri bulmak, çok fazla seçenek ve çok az rehberlikle  zor olabilir.İşte bu yüzden, VOCCESS, gençlerin kendilerini tanıma , gerçekleştirme ve keşfetmelerini destekler – nelerde iyiyim, değerlerim nelerdir, beni sınırlandıran inançlarım neler; hayallerim ve hedeflerim neler gibi  sorulara cevap vermelerini sağlar.VOCCESS öğrenme modülleri ve videoları bunu kazandırır. VOCCESS, kullanıcılarını hayatta başarılı olmak için eğitim, kariyer, sosyal aktivite, amatör aktivite, kendini ifade etme gibi beceri ve tutumlara sahip olma konusunda destekler. VOCCESS, gençlerin bir tutku peşinde koşmalarına veya hedeflerini belirlemek için bir çok zorlukla mücadele etme  becerisi  geliştirmelerine  fırsat yaratır. Bu bağlamda VOCCESS kullanıcılarına sadece kendini tanıma değil, aynı zamanda buna dayalı hareket etme fırsatı da sunmaktadır.

Proje ortaklığı içinde gerçekleştirilen araştırmalara dayanarak, VOCCESS yöntem ve araçları ile  kullanıcılara yardımcı olur:

 • Kişisel öncelikler belirleme ve bir kariyer planı oluşturma
 • Kilit kişisel performans becerileri oluşturma: hedef belirleme, zaman yönetimi, kendini ifade etme, bir mesaj oluşturma, iletişim kurma ve sunma.

Öğrenme materyalleri  ve profil sistemi 5 ana alandaki kullanıcıları desteklemeyi amaçlayan yöntem ve araçları kullanır:

 1. Gelişim ve kariyerleri için bir vizyon oluşturmak, öğrenme materyalleri ile en uygun kariyer yolunu bulmak
 2. Kendilerini ve nasıl düşündüklerini ve davrandıklarını – nelerde iyi olduklarını, etkili ve eksiksiz bir kariyere ulaşmak için en iyi nasıl çalıştıklarını ve öğrendiklerini gösterir. Gençlere, yansıtıcı olma, kendilerini değerlendirme ve süreci kendi başlarına ve profil sistemini ve profil sistemini kullandıktan sonra nasıl devam edecekleri konusunda araçlar ve rehberlik verilecektir.
 3. Gençlerin bugüne kadar sahip oldukları ilgi alanları, beceriler, güçlü yönler ve deneyimlerden oluşan bir “envanter” oluşturup, onları kariyer bağlamında – nasıl hizmet ettikleri, nerede kullanabilecekleri bağlamında bilgilendirme
 4. Kişisel yeteneklere bir özdeğer ve güven ve inanç duygusu yaratma
 5. Yapılan seçimlerin ardındaki gerçek güdülerini tanımlama ve bu seçimlerden (sosyal modeller ve kalıp yargılar veya kişisel hedefler ve güçlü yönler doğrultusunda kişisel hedefler) kim ve neden memnunlar?

Proje Ortaklığımız, gençlerin hedeflerine ulaşmak için kariyer gelişimleri açısından bilinçli bir seçim yapmaları ve gelecekteki eğitim ve öğretimleri için stratejik bir plan yapmaları gerektiğine inanmaktadır. Her genç, kariyer yollarının gereksinimlerine ne ölçüde uyduğunu keşfetmek için kişisel bir meydan okuma üzerinde çalışma fırsatına sahip olacaktır. Diğer profil sistemlerinden farklı olarak, VOCCESS sadece bilgi değil, aynı zamanda buna dayalı eylemler de sağlar.

VOCCESS profil sistemi içinde gençler:

 • Kendilerini nasıl sunacaklarını, fikirlerini nasıl sunacaklarını ve mesajlar oluşturacaklarını öğrenir
 • Kendilerini en iyi şekilde sunmayı, özgeçmişleri hazırlamayı, ön yazı ve iş görüşmesini öğrenmeyi öğrenir. Gençler, iş başvurusu belgelerinin nasıl oluşturulacağını ve röportaj için nasıl sunulacağını öğreneceklerdir

VOCCESS METODOLOJISININ GENEL HEDEFLERİ

VOCCESS’ın profil oluşturma sisteminin ve öğrenme kursunun amaçları:

 • Kendilerine kişisel potansiyellerini, çalışma tarzlarını, öğrenme tarzlarını ve en uygun mesleki kariyer alanlarını gösteren genel bir kişisel kimlik oluşturma
 • Kariyer hedeflerini belirleme ve çabalarını kanalize etmeleri ve ne tür bir üniversiteye gitmek istedikleri ile eğitimlerine nasıl devam edecekleri konusunda açık ve net olmaları için bir kariyer planı oluşturma
 • Neyin anlamlı ve önemli olduğuna nasıl karar vereceklerini öğrenme
 • Zamanlarını ve odaklarını nasıl yönetecelerini öğrenme
 • Özgeçmiş, motivasyon mektubu, kişisel portföy oluşturma ve kişisel sunum becerilerini geliştirme.
 • Girişimci ruhun ne olduğunu ve bunu herhangi bir yaşam durumuna nasıl uygulayabileceklerini anlama

Bu dersin amacı, gençlerin kendilerini daha iyi tanımasına, iş yaşamında  kendileri için neyin önemli olduğunu anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak çeşitli becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenme anlamında bir kariyer yönlendirmesi yapmaktır. Mevcut beceri düzeylerini ve farklı etkinliklere karşı tutumlarını daha iyi anlayarak, ilerlemek istedikleri çalışma alanını ve sonunda kariyer alanlarını kolayca bulabilirler.

VOCCESS MODÜLLERİ İLE NASIL ÇALIŞIRSINIZ?

Her modülün bir videosu, çalışma sayfası ve kısa bir tanıtımı vardır. Her sayfayı yapmak için çalışma sayfasını yazdırmanızı ve her bir modüle en az 2 saat ayırmanızı önemle öneririz. Önce tanıtımı okuyun, videoyu izleyin ve sorularınız olursa bunları FB grubuna gönderin.

Daha derine inmenize ve daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olmak için modüllerde bazı yönlendirilmiş görseller vardır.

Tüm modülleri ne zaman yapacağınızı planlamak iyi bir fikirdir. İdeal olarak, her bir modüle 2 saat ayırmanız ve öğrendiklerinizi ve keşfettiklerinizi yansıtarak bir hafta geçirmeniz tavsiye edilir

Bu ders proje referansı ile Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir: 2018-2-ES02-KA205-011531

 

 

 

 

 

COOLT - Methodology and Practices for Peace Education

COOLT - Methodology and Practices for Peace Education

 

2017-1-TR01-KA201-045824

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA201 - Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar

 

Uygulama süresi: 2017-2019

 

Proje Ortakları:

 

-Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi, Türkiye (Proje Koordinatörü)
-Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
-The Edu Compass Foundation, Bulgaristan
-Ludwigsgymnasium Straubing, Almanya
-Letra Hispánica SURL, İspanya
-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA”, İtalya

 

Proje Kapsamı

 

Avrupa Birliği’nde ve dünyada barış eğitimi daha önce hiç bu kadar acil ve baskılayıcı bir unsur olmamıştı. Her ne kadar bazı çalışmaların yapıldığını ve bu tip bir eğitimin eğitim politikasının bir parçası olduğunu kabul ediyorsak da, aslında barış konusunda eğitim vermek için uygulamalı ve kullanışlı bir yöntem ve araç yoktur ya da yaygın olarak kullanılmamaktadır. Projemiz, kültürler hakkında bilgi edinme ve barış eğitimini birleştiren bir yöntem, araç ve uygulamalı program üretmeyi amaçlamaktadır. Oyunlaştırılmış faaliyetler, hikayeler ve bazı koçluk faaliyetleri kullanan yöntemin dört ana ayağı vardır:
1. Kişinin kendi kültürü ve diğer kültürler hakkında bilgi edinmesi ve değerler eğitimi
2. Eleştirel düşünce, anlayış, kararlılık ve arabuluculuk becerileri geliştirmeye odaklanan uygulamalı barış eğitimi
3. Girişimcilik, yaratıcılık ve problem çözücülük gibi kişisel ve kişiler arası becerilerin geliştirilmesi
4. Farkındalık yaratmak ve aktif vatandaşlığı benimsetmek

 

Game-Based Learning for Adults

Game-Based Learning for Adults

 

2017-1-TR01-KA204-046822

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA204 - Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2017-2019

Proje Ortakları:

 

- Aydın Efeler Halk Egitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü (Proje Koordinatörü)
- Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
- Agena proje egitim ve danismanlik A S Türkiye
- ANAPTIXIAKO KENTRO THESSALIAS  Yunanistan
- ARTEMISAWORLD, S.L. İspanya
- FOXPOPULI  İsveç
- Associazione Let's Keep Learning Onlus İtalya

 

Proje Kapsamı

 

Yetişkinler için girişimciliğe odaklanarak iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için yenilikçi bir yaygın oyun tabanlı eğitim simülasyon aracının geliştirilmesine odaklanıyoruz ve oyun ve uygulama yoluyla onlara temel sunum ve iletişim becerilerini öğretmek, bulma hedefi gerçek hayatta etkili bir şekilde uygulanabilmeleri için bir girişimci olmak veya girişimci olmak, özellikle kendilerini sunma konusundaki özgüvenlerini artırmak, böylece etkili bir şekilde iletişim kurmak için uygun istihdam ve yetenekleri bulma ve sürdürme şanslarını arttırmak.


Sosyal boyutu kişinin mekanizmasının ana unsuru haline getiren bir etkileşim oyunu olacak. Rekabetçi olmayan genel oyunlarda, yenilecek rakiplerin olmadığı, ancak oyunun amacının katılımcılar arasında sadece eğlenceli ve etkileşimli olduğu etkileşim oyunları olarak düşünülebilir.


Temel amaç, iletişim ve sunum becerileri sürecini taklit eden ve yetişkinlerin girişimci tutum ve yetkinliklerinin gelişimini teşvik eden bir öğrenme ortamı (oyun / simülasyon) oluşturmaktır. Bu oyunun / simülasyonun ana öğrenme sonucu tutumlar alanında yer aldığından, girişimci adayı olan birincil hedef grubun (gençlerin) belirli hedef grupların eğitimini de içermesine izin verir; göçmenler ve işsizler gibi marjinal grupların öz yeterlilik güçlükleri daha olasıdır. Bu proje ile yeni bir ortaklık kurmak, yerel ve uluslararası deneyimlerin, uzmanlığın ve bunun tam tersinin değişimini teşvik edecektir.
Projenin gerçekleştirilmesi için ideal bir tamamlayıcı olarak, katılımcı ülkeler çok kültürlü bir bağlamda kültürlerarası öğrenme ve yaygın çalışma metodolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.


Başlıca etkinlikler:


- Yetişkinlerin girişimcilik becerilerini teşvik etmek amacıyla simülasyon eğitimi için belirli bir oyun tabanlı öğrenme yöntemi tasarlamak ve geliştirmek;
- Yetişkinler için resmi öğretim ve pedagojik metodolojilerdeki oyun temelli bir yaklaşımın etkisini test etmek ve değerlendirmek;
- Önerilen yaklaşımı bir öğrenme aracı olarak doğrulamak ve yetişkin öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendirmek.


Uluslararası örgütler ve yetişkinler arasındaki sinerji, farklı kültürel gerçeklerin bilgi ve kavrayışını garanti edeceği ve kültürlerarası diyaloğu teşvik edeceği için proje ulusötesi olarak gerçekleştirilecektir.

 

Proje web sitesi  http://www.gblfa.com/ 

 

Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators

Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators

 

2017-1-TR01-KA204-046822

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA204 - Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2017-2019

Proje Ortakları:

 

- AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERİTESİ (Proje Koordinatörü)
- Education Mobility Grid GbR, Almanya
- APLICAPROPOSTA LDA Portekiz
- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye
- AydIn Kültürel Gelişim Derneği Türkiye
- AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta İspanya
- CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE İtalya

 

Proje Kapsamı

 

Proje ile cam tavan sendromu yaşayan kadın yöneticilerin karşılaştıkları sorunları en aza indirgemek, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri ve yönetim pozisyonlarında daha fazla istihdam edilebilmeleri için becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Bu nedenle;
- Yönetim düzeyinde cinsiyet ayrımcılığını azaltmak.
- Kadın yöneticilere yönelik önyargıları ve stereotipleri kırmak.
- Karşılaşacakları zorluklar hakkında kadın yöneticileri önceden bilgilendirmek ve böylece sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek.
- Kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek.
- Yönetimin ilk yıllarında kadın yöneticilere mentorluk vermek.
- Kadın yöneticilere mentorluk desteği sağlayacak şekilde bir mentorluk programı geliştirerek mentorları eğitmek.
- Sosyal ilişkiler geliştirme becerisi kazandırmak.
- Kariyer planlamasında doğru karar verme becerilerini geliştirmek için planlanan faaliyetler yapılmıştır.

 

Projeyi ve çıktılarını detaylı incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://breakingtheglassceiling.online/tr/

 

 

Learning by Intercultural Cooking

Learning by Intercultural Cooking 

 2017-1-ES01-KA204-038597

Program Erasmus+

Eylem Türü KA201 - Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar

- AJUNTAMENT DE SILLA İspanya  (Proje Koordinatörü)
- Rääma Noorte Ühing Noorus  Estonya
- VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV Almanya

- Aydın Kültürel Gelişim Derneği Türkiye

Yetişkinlere ve mültecilere eğitim veren öğretmenler için temel müfredatta önerilen içeriğe yardımcı olacak yeni, yaratıcı motive edici eğitim  yolları bulması zordur.

 

Projemizde, dünyanın yemek tariflerini kullanarak matematik, bilim, tarih, coğrafya, kültür ve BİT alanlarında yenilikçi bir öğretim materyali oluşturduk. Dünyadan 65 yemek tarifinden oluşan bir e-kitap yazarak bu sorunu çözmeye çalıştık.

 

Avrupa'nın dört bir yanından Türkiye, Almanya, Estonya ve İspanya'dan ortaklar birlikte çalışarak sosyal çeşitlilik ve farklı kültürleri bir araya getirdi.

Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa toplumlarını alt üst ettiği bir zamanda, çeşitliliğe olumlu bir şekilde değer veren eğitim alternatifleri aradık ve pişirmenin çekici ve motive edici bir yanıt olduğuna inanıyoruz.

 

24 ay boyunca, tüm ortak ülkeler çeşitli analizler gerçekleştirdi, tüm dünyadan yemek tarifleri toplandı,  test aşaması, görsel malzemelerin oluşturulması ve bunların uyarlanması aşamaları gerçekleşti. Tüm buçalışmaların sonunda, 2 belgeden oluşan tek bir entelektüel sonuç elde etmiş olduk: eğitim materyali olarak tasarlanmış bir multimedya yemek tarifi kitabı (öğrenci kitabı) ve kullanma kitabı (öğretmen kitabı).

 

 

 

               

 

 

 

https://interculturalcooking.com/

 

Tell Me Your Story

Tell Me Your Story

Program Erasmus+

Eylem Türü KA105 - Youth Exchange

Proje Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Career Club

Career Club

Program Erasmus+

Eylem Türü KA105 - Youth Exchange

 

Kariyer Kulübü, 4 Eylül 2016 ve 11 Eylül 2016 tarihleri ​​arasında Aydın'da uygulanan bir youth exchange projesidir. Projemiz, Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Polonya'dan 35 genç katılımcıyı toplayan 8 günlük bir uluslararası projedir. Avrupa çapında ortak bir sorun olan gençlik işsizliği projesidir. Bu politika çerçevesinde yürütülen projeler her zaman olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu amaçla projemizde Avrupa'daki genç işsizliğinin nedenlerini, gençlerin çözüm ve yaklaşımlarını ele alacağız. Proje faaliyetlerimizi planlarken, gençleri örgün eğitim yöntemlerini kullanarak kariyer planlama ve iş hazırlama konularında destekleyecek, kendilerine güven, girişimcilik ve rekabet konularında destekleyeceğiz. Proje sırasında gerçekleştirilecek çalıştaylarda özgeçmiş, iş planı ve motivasyon mektubu, etkin iletişim ve ekip çalışması, girişimcilik, Avrupa fırsatları ve Avrupa yeterlilik araçlarının tanınması konularında pek çok etkinlik olacaktır. Bu faaliyetlerde gençler sağlanacaktır. Projenin sonunda katılımcılar genç işsizliği ve çözümleri, istihdam hakkında bir fikir sahibi olacaklar ve kariyer planlama sürecinde onlara çok daha fazla fayda sağlayacaklar, aynı zamanda farklı ülkelerden gençlerle mücadele edecekler. Projemizin uzun vadede genç işsizliğine doğru önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

 

 

 

 

 

Discover The Sky

Discover The Sky 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA105 - Youth Exchange

Proje Ortakları:

 

Proje Kapsamı

 

 

 

 

 

 

Well Being

Well Being 

(in ITALY)

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Citizenship Through Photography

Active Citizenship Through Photography

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA105 - Youth Exchange

Proje Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

Feel The Power of Rhythm

Feel The Power of Rhythm

Program Erasmus+

Eylem Türü KA105 - Youth Exchange

Proje Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport For All

Sport For All 

(in ITALY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK